შტეფანი ჰეინცე

Gallery image

შტეფანი ჰეინცე, Lunar Croon, 2023

Gallery image

შტეფანი ჰეინცე, ექსპოზიციის საერთო ხედი

Gallery image

შტეფანი ჰეინცე, ექსპოზიციის საერთო ხედი

Gallery image

შტეფანი ჰეინცე, Meek (in succession), 2021

Gallery image

შტეფანი ჰეინცე, O.T.(in succesion), 2020

Gallery image

შტეფანი ჰეინცე, Ruler, 2019

Gallery image

შტეფანი ჰეინცე, Goddess, 2019

Gallery image

შტეფანი ჰეინცე, Plug, pull & twist: sap-sucker, feeding the fertile, 2019

Gallery image

შტეფანი ჰეინცე, The State Of Having Left, 2015